Fritidshemmet

Montessoriskolans fritidshem

Personal:

Fritidshemmets uppdrag
Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:
■ Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
■ Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.


Montessoriskolans fritidshem
På Montessoriskolans fritidshem finns 115 elever inskrivna.

Fritidshemmet öppnar klockan 06.30 och är öppet fram till det att skoldagen startar. På eftermiddagen tar fritidshemmet vid när skoldagen avslutas och stänger sedan klockan 17.30. Mellanmål serveras mellan klockan 14 och klockan 15 varje dag.

På Fritidshemmet erbjuds aktiviteter utomhus och i de olika längorna. I F-1-längan erbjuds skapande verksamhet (“pyssel”), i 2-3:ans länga finns spel, pärlplattor och bygglekar och i 4-5:ans länga är det digitala medier som gäller. En klass åt gången får vara i den digitala längan (måndag åk1, tisdag åk2, onsdag åk3, torsdag åk4, fredag åk5). Klockan 16.30 samlas alla barn till F-1:ans länga.

Vissa dagar har vi även tillgång till gymnastiksalen, musiksalen och biblioteket.

Alla är utomhus fram till klockan 15.00, därefter väljer eleverna om de vill fortsätta utomhus eller gå in och delta i någon aktivitet inomhus.


Morgonen
Fritidshemmet öppnar klockan 06.30 med lugn musik och tända ljus. Frukost serveras från ca 06.40 till 07.15 och vi håller till i F-1:ans länga. Klockan 07.30 går alla ut tillsammans för att sedan ha möjlighet att gå in i klassrummen vid skoldagens början från klockan 8.  

Den personal som har öppnat på morgonen hjälper barnen i korridoren till dess alla är ute. Mellan 07.30 – 08.00 ställer lärarna iordning klassrumsmiljön inför skoldagen.

Från klockan 08.00 (10.00 måndag) sitter alltid en lärare vid ingången till längan och tar emot barnen. Barnen tar läraren i hand och hälsar god morgon och prickar av sig på listan. I alla årskurser startar dagen med tyst läsning.

Eftermiddagen
Mellanmål serveras mellan klockan 14 och 15. Den tid barnen inte äter mellanmål är de ute under den timmen. Från klockan 15 finns det möjlighet att gå in och ansluta sig till aktiviteter inomhus.

Aktiviteterna är uppdelade enligt följande:

Kontakt och administration
Telefon 023-829 31
06.30 – 08.15 samt 14.00 – 17.30

Placeringen vid Falu kommun ansvarar för ansökningar och uppsägningar
E-post: placeringen@falun.se
Telefon: 023 – 832 80

Blanketter för ansökan till fritidshemmet hittar du under “Självservice” på skola.falun.se/grundskola.html. Klicka på E-tjänster och blanketter.

Ditt barns tider för omsorgsbehovet meddelas till elisabeth.back@falun.se ,
kopia till marie.linder@falun.se

Omsorg erbjuds för det behov som uppstår genom att förälder/föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, inklusive restid.

Vänligen,
Marie Linder
rektor
Montessoriskolan i Falun