Fritidshemmet

Montessoriskolans fritidshem

Fritidshemmets uppdrag
Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från skolstart till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Omsorg erbjuds för det behov som uppstår genom att förälder/föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, inklusive restid.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:
■ Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan samt under loven.
■ Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.


Montessoriskolans fritidshem
På Montessoriskolans fritidshem finns cirka 100 elever inskrivna.

Fritidshemmet öppnar klockan 06.30 och är öppet fram till det att skoldagen startar. På eftermiddagen tar fritidshemmet vid när skoldagen avslutas och stänger sedan klockan 17.30. Mellanmål serveras runt klockan 14.15 varje dag. Klockan 13.15 för förskoleklassen. Förskoleklassen äter mellanmål i klassrummet; de äldre eleverna äter i matsalen.

På Fritidshemmet erbjuds aktiviteter utomhus och inomhus. Eleverna i förskoleklass och årskurs 1 är på ”Lillfritids” fram till klockan 16 och därefter går de över till ”Storfritids”. Eleverna i årskurs 2-5 är på ”Storfritids”.

Vi har även tillgång till idrottssalen, Ateljén, musiksalen och biblioteket.

Alla är utomhus fram till klockan 15.00, därefter väljer eleverna om de vill fortsätta utomhus eller gå in och delta i någon aktivitet inomhus. Vi använder båda skolgårdarna, ”Norra skolgården” och ”Södra skolgården”. 

Morgonen
Fritidshemmet öppnar klockan 06.30. Frukost serveras fram till 07.15 och vi håller till i hemkunskapssalen och i fritidsrummet på ”Storfritids”. Klockan 07.30 går alla ut tillsammans på ”Norra skolgården” och är ute fram till skolstart. Eleverna i årskurs 1-5 börjar sin skoldag klockan 09.30 på måndagar. Lämning sker vid ”Storfritids” fram till 08.30, därefter på Norra skolgården. 

Eftermiddagen
Efter mellanmålet är alla ute fram till klockan 15. Därefter finns det möjlighet att gå in och ansluta sig till aktiviteter inomhus. Eleverna i förskoleklassen och eleverna i årskurs 1 är i F-1:ans länga fram till cirka 16.00 då de går över till ”Storfritids”. 

Kontakt och administration
Telefon 023-829 31
06.30 – 08.15 samt 13.00 – 17.30

Placeringen vid Falu kommun ansvarar för ansökningar och uppsägningar
E-post: placeringen@falun.se
Telefon: 023 – 832 80

Blanketter för ansökan och uppsägning hittar du HÄR.

Ditt barns tider för omsorgsbehovet meddelas till elisabeth.edqvist@falun.se ,
kopia till marie.linder@falun.se. 

Fritidspersonalen: